آژانس تبلیغاتی پژواک

طراحی واسط کاربری و محتوا – ۹۵

آژانس تبلیغاتی پژواک

آژانس تبلیغاتی پژواک به دنبال نشان دادن یک هویت ایرانی داشت تا بتواند هم خود را از بقیه متمایز تر کند و همچنین بتواند هدف خود را که تبلیغات بر مبنای سلیقه و داستان سازی ایرانی بود نمایش دهد. ساختار محتوا و طراحی استانداردی که یوایکس برای این برند در نظر گرفت به خوبی توانست این اهداف و تجربه را از طریق یک وبسایت برای کاربران این آژانس به وجود بیاورد.